2018 Sri Chinmoy 6-Hour Hero-Cup

A series of 6-hour races staged by the SCMT in Europe crowning the "Sri Chinmoy 6-hour Hero-Cup Champions"

Upcoming races

Race 1: 29 April
Sri Chinmoy 6-hour race, Vienna, Austria
Race 2: 19 May
Self-Transcendence 6+12-hour / 100k race, Nitra, Slovakia
Race 3: 26 May
Self-Transcendence 6+12-hour / 100k race, Prague, Czech Republic
Race 4: 15 September
Sri Chinmoy Peace-Mile 6-hour race, Munich, Germany
Race 5: 20 October
Sri Chinmoy 6/24 h Race, Milano, Italy (Cup Final)

About the event

Deutsch | Čeština | Slovenský | Nederlands | Srbija | Український
français | español | Italiano

The Sri Chinmoy Hero-Cup combines five 6-hour races staged by the Sri Chinmoy Marathon Team in Europe. In 2018 the cup goes back to its roots and focuses on the races in central Europe. The races are in relative short travel distances. The final 2018 will be held in Milano (Cesano Boscone), Italy on 20 October.

Ranking Points: At each race points will be given to the top 40 men and women. The ranking points breakdown is 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50 down to 1 point.

Cup Finale: Ranking points in the final race in Milano are increased by 20% then rounded. This gives the finale a prominent place in the series.

Appearance points: Starter at a any race in the series earns 20 appearance points per race regardless of his or her ranking.

Ranking: A maximum of three (3) best results and all appearance points are scored in the overall ranking for each runner. In the result of a tie for a podium position, head-to-head results are considered with the series final as the most important result.

Winners: The female and male Cup winners will be crowned 'Sri Chinmoy 6-hour Hero-Cup Champions' at the finale in Milano (Cesano Boscone).

Entry is direct through individual race directors. All runners will be automatically added to the series. Interim and final results will be published here.

Final results 2017

Contact

Sri Chinmoy Marathon Team
+49 (0)172 - 834 33 28
Send Email

Award categories

 • Top 3 overall winners:
 • Winner is crowned "Sri Chinmoy 6-hour Hero-Cup Champion"

About the Hero Cup

Der Sri Chinmoy Hero Cup umfasst sechs 6-Stunden Läufe des Sri Chinmoy Marathon Teams in Europa. 2018 findet der Cup zurück zu seinen Wurzeln und beinhaltet Läufe in relativer naher Entfernung in Deutschland, Österreich, Tschechien, Slovakei und Italien. Der Hero Cup startet am 17. März 2018 in Nürnberg und endet mit dem Sri Chinmomy 6-Stunden Lauf in Mailand (Cesano Boscone) am 20. Oktober. Und so funktioniert's ...

Platzierungspunkte: Pro Lauf werden Punkte für die besten 40 Männer und Frauen vergeben. Die Punkte werden aufgeteilt in 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50 bis zum einem (1) Punkt für Platz 40. Die Platzierungspunkte beim CUP Finale werden um 20% erhöht und dann gerundet. Dem Cup Finale wird dabei einen höheren Stellenwert zugewiesen.

Antrittspunkte: Jeder Starter erhällt automatisch für jede Teilnahme an einem der Läufe unabhängig der Platzierung 20 Antrittspunkte.

Klassement: Die besten 3 Ergebnisse und alle Antrittspunkte zählen für die Cup Wertung. Sollte am Ende Gleichstand bei den Top Platzierungen gegeben sein wird der direkte Vergleich der betroffenen Teilnehmer herangezogen.

Champions: Die Gesamtsiegerin und der Gesamtsieger werden in Mailand zu 'Sri Chinmoy 6-hour Hero-Cup Champions' gekrönt.

Anmeldung: Direkt über die Website der jeweiligen Veranstaltung. Alle Läufer werden automatisch zur Serien hinzugefügt. Zwischenergebnisse und Endergebnisse werden auf dieser Website publiziert.

Aktuelle Rangliste

La Sri Chinmoy 6-Hour Hero Cup unisce 6 gare di 6 ore organizzate dallo Sri Chinmoy Marathon Team in Europa. Nel 2018 la competizione ritornerà alle sue origini, focalizzandosi sulle gare che si disputeranno nell'Europa centrale. Le competizioni saranno relativamente vicine in termini di distanza chilometrica. La finale 2018 si disputerà il 20 ottobre in Italia, nella 6 ore di Cesano Boscone (MI).

Punteggio classifica: Ad ogni gara saranno attribuiti dei punti ai primi 40 uomini e donne. L’assegnazione del punteggio per la classifica parte da 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50 e così fino a 1 punto.

Finale della Coppa: Nell'ultima corsa a Cesano Boscone (MI) i punti della classifica saranno aumentati del 20% ed arrotondati, ciò contribuirà a dare alla finale un posto prominente nel circuito.

Punti di partecipazione: I partecipanti a tutte le gare del circuito guadagneranno 20 punti di partecipazione per ogni gara indipendentemente dalla loro posizione in classifica.

Classifica: Per ogni corridore verranno conteggiati i tre (3) migliori risultati e tutti i punti di partecipazione. Nel caso di pareggio per una posizione da podio, i risultati in parità saranno valutati considerando il risultato della finale del circuito come il più importante.

Vincitori: I vincitori assoluti donne e uomini saranno premiati come “Sri Chinmoy 6-hour Hero-Cup Champions” nella finale del circuito a Cesano Boscone (MI)

L’ Iscrizione è diretta, tramite i moduli d’iscrizione delle singole gare. Tutti i corridori saranno automaticamente aggiunti al circuito. La classifica provvisoria e finale sarà disponibile qui.

Sri Chinmoy 6-Hour Hero Cup (Pohár hrdinů 6-hodinového běhu) zahrnuje všechny 6-hodinové běhy, které organizuje Sri Chinmoy Marathon Team v Evropě. Díky úspěchu, který tento Pohár měl v roce 2012 a 2013, rozšiřujeme tuto sérii v roce 2016 o jeden běh, celkově na 7 běhů. Tato série začne 2. dubna v  Norimbergu a skončí 10. září v Mnichově na Sri Chinmoy Self-Transcendence 6-hour European Championship (SCEC).

Bodové ohodnocení: Tři nejlepší výsledky (3) určují celkové umístění každého bežce. Body získané na posledním běhu v Mníchově sa navýší o 20% a potom se zaokrouhlí. Při stejném počtu bodů na prvních třech místech se porovnají vzájemné výsledky, přičemž nejdůležitějším výsledkem bude údaj z posledního běhu (Mnichov).

Rozpis bodového hodnocení: 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50 až po 1 bod za každý běh.  Umístění se počítá od 1. do 40. místa, pro muže a ženy zvlášť.

Zápis bodů sa dělá přímo prostřednictvím organizátorů jednotlivých běhů. Všichni bežci budou automaticky zařazeni do této série. Dílčí výsledky a celkové umístění si můžete prohlédnout zde.

Kategorie:
Vítězové této série budou oceněni jako Sri Chinmoy 6-hour European Champions (Europský vítěz 6-hodinového běhu Sri Chinmoye) v Mnichově po posledním běhu.

Sri Chinmoy 6-Hour Hero Cup (Pohár hrdinu 6-hodinového behu) zahŕňa šesť 6-hodinových behov, ktoré organizuje Sri Chinmoy Marathon Team v Európe. V roku 2018 sa pohár vracia ku svojim základom a sústredí sa na preteky v centre Európy. Jednotlivé miesta nie sú ďaleko od seba.  Záver bude v Miláne 20. októbra 2018.

Bodovanie: Na každom preteku získajú body prvých 40 mužov a 40 žien. Body sa budú prideľovať takto 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50 až po 1 bod.
Finále poháru: Body za poradie sú pri záverečnom preteku v Miláne zvýšené o 20%,.

Body za účasť: Každý štartujúci získa 20 bodov za účasť, bez ohľadu na poradie.

Celkové poradie: Tri najlepšie výsledky (3) a všetky body za účasť, určujú celkové umiestnenie každého bežca. Pri rovnakom počte bodov pri prvých troch miestach sa porovnajú vzájomné výsledky, pričom najdôležitejší výsledok bude údaj z posledného behu.

Víťazi: Víťazi tejto série v mužskej a ženskej kategórii budú ocenení ako Sri Chinmoy 6-hour European Champions (Európsky víťaz 6-hodinového behu Sri Chinmoya) v Miláne po poslednom behu.

Zápis bodov sa robí priamo prostredníctvom organizátorov jednotlivých behov. Všetci bežci budú automaticky zaradení do tejto série. Čiastkové výsledky a celkové umiestnenie si môžete pozrieť tu.

 

Šri Činmoj Kup Heroja na 6 Sati udružuje sve trke na 6 sati koje organizuje Šri Činmoj Maraton Tim u Evropi. Nadovezujući se na uspeh Kupa u 2012. i 2013. godini, ove godine smo proširili seriju dodavši joj još jednu trku, tako da će se Kup u 2016. godini sastojati od ukupno 7 trka. Serija će početi 2. aprila u Nirnbergu (Nemačka) i završiće se 10. septembra u Minhenu (Nemačka), Šri Činmoj Trkom Samoprevazilaženja na 6 Sati i Evropskim Šampionatom (SCEC).

Kod obračunavanja ukupnog plasmana uzeće se tri najbolja rezultata svakog trkača. Rang poeni u finalnoj trci (Minhen) biće uvećani za 20%, a zatim zaokruženi. Ako dođe do izjednačenja rezultata kod pozicije za podijum, presudnim će se smatrati poređenje njihovih uzajamnih rezultata u finalnoj seriji.

Dodela poena za plasman: Rezultati će se računati do 40. mesta za muškarce i za žene. Bodovi se računaju na sledećoj skali 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50, sve do 1 poena za 40. mesto.

Prijavljivanje ide direktno, preko direktora trke za svaku pojedinačnu Trku. Svaki trkač će automatski biti priključen seriji. Privremeni i finalni rezultati biće prikazani ovde.  

Kategorije nagrada:
Konačni pobednici će biti krunisani u finalnoj seriji u Minhenu kao Evropski Šri Činmoj Šampioni na 6 sati.

Diplome i nagrade biće dodeljene u sledećim kategorijama:

 • Muškarci i žene (18-49god)
 • Seniori i seniorke I (50-59god)
 • Seniori i seniorke II (60-69god)
 • Seniori i seniorke III (70+god)

De Sri Chinmoy Hero Cup combineert alle 6 uurslopen die het Sri Chinmoy Marathon Team in Europa organiseert. In 2017 breidt de Cup zich uit naar het Oosten, Westen en Noorden met de 6 uurslopen van Amsterdam, Belgrado, Riga en Kiev, waar de Hero Cup 2017 begon. De finale wordt gehouden in München op 9 september 2017.

Klassementspunten: Bij elke race worden punten gegeven aan de eerste 40 mannen en vrouwen. De puntenverdeling is als volgt: 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50 etc. tot en met 1 punt.

Cup Finale: De punten in de finalewedstrijd in München worden met 20% opgehoogd en daarna afgerond. Dit geeft de finale een prominente plek in het circuit.

Participatiepunten: Iedere deelnemer aan een race van het circuit verdient automatisch 20 participatiepunten, ongeacht zijn of haar plek in de uitslagen.

Ranking: De drie (3) beste resultaten van elke loper plus al zijn of haar participatiepunten worden bijgehouden in het algemeen klassement.In het geval van een gelijk puntenaantal worden de onderlinge resultaten vergeleken, waarbij de finalewedstrijd het zwaarst meetelt.

Winnaars: De winnaars van de Hero Cup bij de mannen en vrouwen worden na de finale in München gekroond tot 'Sri Chinmoy Self-Transcendence 6-uur Europees Kampioen’.

Inschrijving vindt plaats via de afzonderlijke race organisatoren. Alle lopers worden automatisch aan het circuit toegevoegd.

Tussentijdse resultaten

Кубок Героя-2016

Кубок Героя – це змагання з бігу, в якому об’єднані усі шестигодинні забіги, організовані Марафонською командою Шрі Чинмоя в Європі. У 2016 році всього відбудеться сім таких стартів. Перший пройде у німецькому Нюрнберзі 2 квітня, сьомий – 10 вересня у Мюнхені (теж Німеччина). Цей останній забіг буде Європейським Чемпіонатом Шрі Чинмоя «Самоперевершення» з 6‑годинного бігу.

Кубок Героя-2017

Оскільки деякі європейські забіги технічно не могли бути включені до Кубка-2016, ми додали їх у серію забігів 2017 року. Зокрема, це стосується і змагання, що відбудеться у Києві 17 вересня 2016 року. Саме Київським 6‑годинним забігом розпочнеться Кубок Героя-2017. Він триватиме з вересня 2016 по вересень 2017 року і завершиться у Мюнхені. Там 9 вересня 2017 року і буде визначений чемпіон європейських забігів Шрі Чинмоя-2017.

Рейтингові бали.

Рейтингові бали і серед чоловіків, і серед жінок нараховуються так: за перше місце - 100 балів, за друге – 88, за третє – 78, за четверте – 72. Далі, починаючи з 5-го, і до 39-го місця, бали розподіляються за схемою: 70-68-66-64-62-60-58-56-54-52… За 40-е місце нараховується 1 бал. Облік ведеться до 40-го місця серед чоловіків і жінок.

Бали фінального забігу (у Мюнхені) для підтримки мотивації бігунів збільшуються на 20%: за перше місце – 120 балів, за друге – 106 тощо.

У загальному заліку враховуються 3 (три) найкращі результати кожного бігуна.

При однаковій кількості балів у бігунів, будуть співставлені бали кожного забігу з наданням переваги результату, показаному у фінальному змаганні.

Заявку учасник подає безпосередньо Директору змагань або реєструється онлайн (на сайті змагань).

Кожен бігун, що братиме участь хоча б в одному 6-годинному забігу, буде автоматично включений до усієї серії змагань Кубка. Проміжні та остаточні результати відображатимуться (на сайті змагань).

Учасники можуть брати участь у будь-яких змаганнях серії Кубка Героя за власним бажанням.

Три найкращі результати, тобто забіги, де бігун набрав(-ла) найбільшу кількість балів, будуть додані, і отримана сума балів визначить місце учасника у загальному заліку. Якщо бігун брав участь лише у двох (чи в одному) забігах, він залишиться у рейтингу з результатом, який дорівнює сумі балів, набраних у цих двох (одному) забігах.

Нагородження переможців і категорії.

Абсолютні переможці будуть нагороджені після фіналу у Мюнхені як Чемпіони Європейського Кубку Шрі Чинмоя з 6-годинного бігу.

Якщо Абсолютного переможця (переможниці) не буде на офіційній церемонії – приз їм буде доставлений.

Додатково сертифікатами і нагородами будуть відзначені учасники у таких категоріях:

Чоловіки і жінки 18-49 років;

Ветерани серед чоловіків і жінок:
- 50-59 років;
- 60-69 років;
- 70 років і старші.

Coupe du Héros

La Coupe du Héros Sri Chinmoy regroupe toutes les courses de 6 heures organisées par le Sri Chinmoy Marathon Team en Europe. En 2017 la Coupe s’est étendue vers l’est, le nord et l’ouest pour inclure désormais les épreuves de Belgrade, Amsterdam, Riga et Kiev où la compétition a commencé le 17 septembre 2016. La finale se tiendra à Munich en Allemagne le 9 septembre 2017.

Comptage des points: A chaque course des points sont attribués au 40 premiers hommes et premières femmes par ordre décroissant en fonction du classement soit successivement 100 pour le premier ou la première, puis 88, 78, 72, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, etc… jusqu’à 1 point.

Finale de la Coupe: Les points de classement obtenus lors de la finale à Munich seront majorés de 20% puis arrondis, ce qui donne à la finale une place prépondérante sur les autres courses.

Points de participation: Chaque participant(e) à une épreuve gagne 10 points de participation quelque soit son classement.

Classement: Les 3 meilleurs résultats et tous les points de participation seront comptés pour le score final de chaque coureur. En cas d’égalité pour une place sur le podium, le classement final tiendra compte en priorité des résultats ex aequo et de ceux de la finale.

Les vainqueurs:  Les vainqueurs de la Coupe homme et de la Coupe femme seront déclarés “Champion(ne) européen(ne) des 6 heures Self-Transcendance Sri Chinmoy” lors de la finale à Munich.

Inscription: Elle se fait directement auprès des organisateurs des courses locales. Tous les coureurs seront automatiquement enregistrés sur la liste générale des participants.

Résultats intermédiaires

La Sri Chinmoy Hero-Cup combina todas las carreras de 6 horas organizadas por el Sri Chinmoy Marathon Team en Europa. En el 2017 la Hero-Cup se expande hacia el Este, Norte y Oeste para incluir las carreras que tienen lugar en las ciudades de Belgrado, Ámsterdam, Riga y Kiev, donde el 17 de Septiembre del 2016 ya comenzaron las series para el 2017.  

Puntos de clasificación: en cada carrera, se otorgaran puntos a los 40 primeros en ambas categorías masculina y femenina. La distribución de los puntos es: 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50 disminuyendo hasta llegar a 1 punto.

Final de la copa: los puntos de clasificación en la carrera final en Múnich tendrán un valor adicional del 20% (con redondeo). Con el fin de otorgarle a la final un peso más importante en las series.  

Puntos por comparecencia: cada corredor que comparezca en una carrera de la serie obtendrá 10 puntos adicionales independientemente de los resultados que obtenga en la carrera.

Clasificación: para cada corredor se puntuaran los tres (3) mejores resultados y el total de los puntos por comparecencia. En el caso de empate por una posición en el pódium, los resultados directos obtenidos en la final tendrán un peso más importante.

Ganadores: los ganadores de la categoría masculina y femenina serán coronados como 'Sri Chinmoy Self-Transcendence 6-hour European Champions' en la final en Múnich.

El acceso será directo a través de los directores de cada carrera. Todos los corredores serán añadidos automáticamente a las series. Los resultados provisionales y finales serán publicados aquí.

The 2018 races

If any of the race sites are not available in your language or English kindly contact the organizers or the Hero-Cup Contact address. We will make sure that you can enter the races that work best for your running calendar.

Download Hero-Cup Information as PDF.

Previous Results

 • 2017 Sep 9th
  2017 Sri Chinmoy 6-Hour Hero-Cup Final Ranking
  • Start Belgrade

   Start Belgrade

  • Winners Belgrade

   Winners Belgrade

  • Start Ukraine

   Start Ukraine

  • Amsterdam

   Amsterdam

  The finale in Munich was a real showdown both on the female and male side. Top ranking Jacqueline Lewandowski and Irina Hagedorn came to Munich as well as top ranked Oskar Ganz and 6-hour race winner from Vienna Christof Mittendrein. All of them had the potential to win the Championships.

  From the start to the finish of the race Irina and Jacqueline stayed in striking distance of each other and eventually were only separated by 900 meters in the end even though non of them would win the race. The win went to Jula Dennisen with 67.092 km. Irina took second with 63.234 km and Jacqueline 4th with 62.246 km. This was enough for her to take the crown and is now 2017 Sri Chinmoy Self-Transcendence 6-hour European Champion.

  On the mens side Oskar Ganz from the Sri Chinmoy Marathon Team went in the race with a lead of 66 poins. But the race leader from the start was Christof Mittendrein. With another strong performance (just 600 meters short of his Vienna race) he took the win and earned 120 points. Meanwile with 1.5 h to go Oskar had to slow down drastically because of a calf injury. Still he managed to finished 14th overall and earning 60 points for the cup. The put him 6 points ahead of Christof and he now prowdly carries the title 2017 Sri Chinmoy Self-Transcendence 6-hour European Champion.

  From the bottom of our hearts we congratulate the winners and participants of all 6-hour races and the Hero-Cup. We are looking forward seeing you in 2018. The updated website is online, so check out the modalities and races for 2018.

  Cross-posted from de.srichinmoyraces.org